Home > Blossary: Ukrainian judicial system
This glossary is about how the national judicial system of Ukraine operates, which elements it consists of, and the principles this system relies on.

Category: Law

21 Terms

Created by: akozhukhov

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

The National School of Judge of Ukraine is an institution of state with a special status that provides training of highly qualified staff for judicial system, including judges, candidates for becoming judge, and staff of court. The School also carries out research activities, providing activities of courts of general jurisdiction, the High Qualification Commission of Judge of Ukraine, and the High Council of Justice. The National School of Judge operates under the High Qualification Commission of Judge of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Национална школа судија Украјне је државна установа са посебним статусом који осигурава обуку високо квалификованог особља из правосудног система, укључујући судије, кандидате за позицију судије, особље судова. Школа такође обавља послове истраживања и методолошки обавлја активности судова опште надлежности, високе квалификације Комисије судија Украјне и Високог савета правосуђа. Правосудна академија делује при Министарству правосуђа.

Domain: Law; Category: Legal

Article 90 of the Law of Ukraine on Judicial System and Status of Judges defines the High Qualification Commission of Judges of Ukraine as a permanently operating body in the judicial system of Ukraine. According to the Law, the High Qualification Commission of Judges, inter alia, carries out selection of candidates for the position of a judge, organizes a special inspection of such candidates, and holds qualification examination. It also provides recommendations for the appointment or for electing of candidates for the position of a judge, as well as institutes and carries out disciplinary proceedings against judges of local and appellate courts. The High Qualification Commission of Judges comprises eleven members who have a higher legal education and the record of service in the legal field no less than twenty years.

Domain: Law; Category: Legal

Члан 90. Закона о правосудном систему и положају судија дефинише Државно судско веће као стално тело у правосудном систему Украјне. Према Закону, државно судско веће, између осталог, обавља избор кандидата за положај судије, спроводи посебан надзор над таквим кандидатима, а који имају правосудни испит. Оно такође даје препоруке за именовање или избор кандидата за положај судије, као и институт те обавља и дисциплински поступак против судија општинских и жупанијских судова. Државно судско веће обухвата 11 чланова који имају високо правно образовање и професионално искуство у правном подручју не мање од двадесет година.

Domain: Law; Category: Legal

The High Economic Court of Ukraine is one of the three specialized cassation courts of Ukraine, along with the High Administrative Court of Ukraine and the The High Specialized Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. In accordance with Article 32 of the Law on Judicial System and Status of Judge, The High Economic Court of Ukraine: a) treats cases of economic jurisdiction in cassation order. In some cases that are provided by law, this Court can also act as a court of appeals or as first instance court; b) analyses court statistics, revises and applies judicial practice; c) provides method assistance as well as gives recommendations to courts of lower level in regard to delivering judgments in economic, or commercial cases.

Domain: Law; Category: Legal

Виши Привредни суд Украјне је један од три специјализованих Касационих судова Украјне, заједно са Управним судом Републике Украјне и Високим специјализованим судом Украјине за грађанске и кривичне предмете. У складу са чланом 32. Закона о правосудним системима и статусу судија, Виши Привредни суда Украјне: а) разматра случајеве привредне надлежности касационог суда. У појединим случајевима који су предвиђени законом, овај Суд такође може деловати као суд жалбе или као суд првог степена; б) анализира судске статистике, ревидира и генерализује судске дужности; ц) пружа методолошку помоћ и даје препоруке судовима нижих нивоа с обзиром на испоруку пресуде у економским или комерцијалним, случајевима.

Domain: Law; Category: Legal

The Constitutional Court of Ukraine is the sole body of constitutional jurisdiction in Ukraine, according to Article 147 of Constitution of Ukraine. The Constitutional Court of Ukraine resolves the issues of conformity of laws and other legal acts with the Constitution of Ukraine as well as provides the official interpretation of the Constitution of Ukraine and laws of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Уставни суд Украјне једино је тело уставне надлежности у Украјини, у складу са чланом 147. Устава Украјине. Уставни суд Украјине решава питања о усклађености закона и других правних аката са Уставом Украјине, као и доноси службено тумачење Устава и закона Украјине.

Domain: Law; Category: Legal

Supreme Court of Ukraine is the highest judicial body in the system of the courts of general jurisdiction of Ukraine, as provided by Article 125 of Constitution of Ukraine. According to Article 38 of the Law of Ukraine on Judicial System and Status of Judges, the Supreme Court of Ukraine: a) reconsiders rulings of the lower courts on the basis of different use of the same provisions of material law in similar cases; b) reconsiders rulings of the above mentioned courts in case when an international judicial organization whose power is recognized by Ukraine has found the state of Ukraine infringing its international obligations when considering a certain case by a Ukrainian court; c) provides a conclusion on availability or absence of evidence of high treason or another crime in doings of the President of Ukraine; and submits, by the request of Verkhovna Rada of Ukraine, the written judgment on the impossibility for the President of Ukraine to exercise his powers on medical grounds; d) applies to the Constitutional Court of Ukraine for a conclusion regarding compliance of a certain law or other legislative act with Constitution of Ukraine, as well as for making an official interpretation of Constitution of Ukraine.

Domain: Law; Category: Legal

Врховни суд Украјне највиши је правосудни орган у систему опште надлежности Украјне, како је прописано чланом 125. Устава Украјне. Према члану 38. Законом о правосудном систему и положају судија, Врховни суд Украјне: а) разматра пресуде нижих судова приликом различите употребе истих одредаба материјалног права у сличним случајевима; б) разматра пресуде наведених судова у случају када је међународно правосудно тело чије је овлашћење признато од стране Украјне утврдило да приликом разматрања одређеног случаја од стране украјинског суда Украјна крши своје међународне обавезе; ц) доноси закључак о постојању или непостојању доказа издаје или другог кривичног дела председника Украјне; и подноси, уз захтев Веркховна Рада Украјине, писану оцену о немогућности председника Украјне да обавља своју дужност због медицинских разлога; д) односи се на Уставни суд Украјне у погледу закључка о усклађености одређеног закона или другог прописа са Уставом Украјне, као и на израду службеног тумачења Устава Украјне.

Domain: Law; Category: Legal

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Law Blossarys

Arya Samaj Marriages are a law firm that provides ...

Category: Law

By: aryasamajmarriages

We are talented and experienced Murrieta Car ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

At The Baum Law Firm, we are skilled and ...

Category: Law

By: jenniferarmins1

Whether you are looking for an Aurora Criminal ...

Category: Law

By: jenniferarmins1